جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1397/04/26
 
ابلاغ قرارداد"تهیه و تدوین متن همسان موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و سایر پیوست های قراردادی بهره برداری و نگهداری"
نسخه قابل چاپ خبر