جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1397/04/13
 
ابلاغ قرارداد" نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی و عالیه پروژه های شهرک سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر