جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1398/03/28
 
ابلاغ قرارداد " نظارت بر پوشش دهی پایل های بندر پتروشیمی پارس"
نسخه قابل چاپ خبر