جزئيات خبر

  **صدور خدمات فنی و مهندسی**    1398/04/03
 
مذاکره با هولدینگ شام برای تولید انبوه یازی مسکن در شهر دمشق
نسخه قابل چاپ خبر