جزئيات خبر

  **صدور خدمات فنی و مهندسی**    1398/04/05
 
مذاکره با شرکت IST سوریه جهت توسعه نیروگاه های خورشیدی در جمهوری سوریه
نسخه قابل چاپ خبر