جزئيات خبر

  **مراسم تقدیر**    1399/02/13
 
تقدیر هیات مدیره از گروه های مهندسی ایمنی و کاهش خطرات، نظارت و حمل و نقل به پاس اخذ بالاترین امتیاز  ارزیابی کیفی از کارفرمایان
نسخه قابل چاپ خبر