جزئيات خبر

  **امضای قرارداد**    1399/06/22
 
امضای قرارداد فیمابین TNA و ریاست هیأت مدیره هولدینگ پارسا فیدار برای اسکله صادرات گاز کنگان
نسخه قابل چاپ خبر