جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/11/11
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات مفهومی معماری دانشكده پزشكی، پیراپزشكی و پرستاری دانشگاه علوم پزشكی دزفول"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر