جزئيات خبر

  **جلسه**    1399/11/14
 
جلسه پروژه احداث کمربندی شمالی اسلامشهر با حضور شهردار محترم اسلامشهر
نسخه قابل چاپ خبر