جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1399/10/06
 
اخذ تقدیرنامه از سازمان شیلات ایران برای عملیات اجرایی پروژه اسکله پزم
نسخه قابل چاپ خبر