جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1400/01/17
 
موفقیت در مناقصه "نظارت بر عنلیات اجرایی قطعات 3،4 و 5 زنجان- دندی"
نسخه قابل چاپ خبر