جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1400/01/14
 
اخذ تقدیرنامه از سازمان بنادر و دریانوردی برای پروژه "احداث موج شکن های مردمی بنادر چند منظوره کوچک"
نسخه قابل چاپ خبر