جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1400/01/15
 
اخذ تقدیرنامه از شهرک های صنعتی استان قم برای پروژه "نظارت کارگاهی و عالیه شهرک های صنعتی استان قم"
نسخه قابل چاپ خبر