جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1400/06/14
 
اخذ تقدیرنامه از شرکت شهرک های صنعتی استان قم برای پروژه " نظارت بر پروژه های شهرک های صنعتی استان قم"
نسخه قابل چاپ خبر