جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1400/09/06
 
ابلاغ قرارداد  "مطالعات طراحی احداث دانشكده پرستاری، مامایی و پیراپزشكی دزفول" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر