جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1401/08/01
 
اخذ تقدیرنامه از شهرداری شهریار برای نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شهریار
نسخه قابل چاپ خبر