جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1401/08/29
 
اخذ تقدیرنامه از آقای مهندس سقایی مجری محترم طرح پروژه خدمات مشاوره جانمایی و طراحی بنیادی احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک
نسخه قابل چاپ خبر