جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1396/07/03
 
دریافت لوح تقدیر از شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران
نسخه قابل چاپ خبر