**ابلاغ قرارداد** 1397/04/26
ابلاغ قرارداد"تهیه و تدوین متن همسان موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و سایر پیوست های قراردادی بهره برداری و نگهداری"