**ابلاغ قرارداد** 1397/04/12
ابلاغ قرارداد "طراحی کارخانه چسب های صنعتی هنکل"