**ابلاغ قرارداد** 1397/04/13
ابلاغ قرارداد" نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی و عالیه پروژه های شهرک سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان