**بازدید** 1397/07/19
بازدید نماینده محترم شهرستان لامرد و چند تن از مدیران اداره های شهرستان از پروژه تکمیل ترمینال فرودگاه لامرد