**ابلاغ قرارداد** 1397/09/10
ابلاغ قرارداد " خدمات مشاوره جانمایی و طراحی بنیادی پروژه احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک"