**تقدیرنامه** 1397/09/14
اعطای لوح تقدیر به گروه بندرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران