**بازدید** 1397/11/10
بلزدید مجری محترم طرح خط انتقال نفت خام گوره-جاسک از محل پروژه در جاسک