**تقدیرنامه** 1397/11/14
دریافت گواهی نامه از شرکت پلی استر بنیس آذر ارونق