**بازدید** 1397/12/08
بازدید آقای دکتر مظفری ریاست محترم سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه از پروژه میکامال