**همایش ایران و روسیه** 1398/03/26
شرکت در دومین همایش چشم انداز همکاری های تجاری و فرهنگی ایران و ناحیه فدرال قفقاز شمالی فدراسیون روسیه