**ابلاغ قرارداد** 1398/03/28
ابلاغ قرارداد " نظارت بر پوشش دهی پایل های بندر پتروشیمی پارس"