**تقدیرنامه** 1398/02/16
        دریافت تقدیرنامه و تندیس از انجمن ژئوتکنیک ایران و دانشگاه صنعتی شریف