**تقدیر** 1398/02/21
تقدیر از آقای مهندس بحیرایی به پاس 16 سال مدیریت گروه نظارت شرکت طرح نواندیشان