**صدور خدمات فنی و مهندسی** 1398/04/03
مذاکره با هولدینگ شام برای تولید انبوه یازی مسکن در شهر دمشق