**صدور خدمات فنی و مهندسی** 1398/04/05
مذاکره با شرکت IST سوریه جهت توسعه نیروگاه های خورشیدی در جمهوری سوریه