**موفقیت در مناقصه** 1398/04/05
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه" نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه های محور راه آهن میانه -تبریز"