**صدور خدمات فنی و مهندسی* 1398/04/04
مذاکره با استاندار محترم دمشق برای مشارکت در پروژه های عمرانی استان دمشق