**آغاز عملیات** 1398/07/08
آغاز عملیات ژئوتکنیک آب عمیق پروژه جچاسک در عمق 50 متری