**موفقیت در مناقصه** 1398/07/17
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه"نظارت بر عملیات اجرایی محور سه راهی غیزانیه - قبرسید - نمره یک "