**ابلاغ قرارداد** 1398/09/23
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت پروژه احداث مرکز داده بانک سپه"