**ابلاغ قرارداد** 1398/10/15
ابلاغ قرارداد "انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC  تاسیسات آبگیری از دریا برای آب شیرین کن بندر کرگان" به شرکت طرح نواندیشان