**موفقیت در مناقصه** 1398/12/26
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه" مطالعه، امكان سنجی، برداشت اطلاعات، نیاز سنجی، طراحی جامع و تهیه كلیه اسناد فنی مرتبط با احداث انبارهای سه گانه و كارگاه مركزی جدید و تمامی ملزومات در مجتمع پتروشیمی امیركبیر"