**ابلاغ قرارداد** 1399/03/11
ابلاغ قرارداد"مطالعه، امكان سنجی، طراحی جامع و تهیه كلیه اسناد فنی مرتبط با احداث انبارهای سه گانه و كارگاه مركزی جدید و تمامی ملزومات در مجتمع پتروشیمی امیركبیر"به شرکت طرح نواندیشان