**ابلاغ قرارداد** 1399/05/08
ابلاغ قرارداد "ارائه خمات مشاوره مدیریت طرح و پروژه های سازمان بیمه سلامت ایران" به شرکت طرح نواندیشان