**موفقیت در مناقصه** 1399/05/04
موفقیت در مناقصه "مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر"