**بازدید** 1399/07/22
بازدید رئیس محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای آیت الله بهرامی به همراه آقایان زرندی ، شمسیان ، ناصری ، و اعضای همراه و مدیر پروژه آقای مهندس شیرازیان از پروژه دیوان عدالت اداری