**امضای قرارداد** 1399/06/22
امضای قرارداد فیمابین TNA و ریاست هیأت مدیره هولدینگ پارسا فیدار برای اسکله صادرات گاز کنگان