**ابلاغ قرارداد** 1399/11/11
ابلاغ قرارداد "مطالعات مفهومی معماری دانشكده پزشكی، پیراپزشكی و پرستاری دانشگاه علوم پزشكی دزفول"به شرکت طرح نواندیشان