**جلسه** 1399/11/14
جلسه پروژه احداث کمربندی شمالی اسلامشهر با حضور شهردار محترم اسلامشهر