**ابلاغ قرارداد** 1399/12/02
ابلاغ قرارداد "مهندسی، نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران" به شرکت طرح نواندیشان