**ابلاغ قرارداد** 1399/10/27
ابلاغ قرارداد"مطالعات ایمنی شهر جدید گلبهار" به شرکت طرح نواندیشان