**موفقیت در مناقصه** 1400/01/30
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید و  مهندسی كارگاهی پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم"به شرکت طرح نواندیشان